داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
زهرا اوراقی اردبیلی فیزیولوژی گیاهی دانشیار، گروه زیست شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
لیلا پورقربان آفات و بیماری‌های گیاهی مربی، گروه گیاه پزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
افشین جعفرپور صنایع غذایی استادیار، گروه صنایع غذایی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
مهدی جورابلو آبیاری استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
الهام دانائی باغبانی استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
وحید عبدوسی باغبانی استادیار، گروه علوم باغی و زراعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
علیرضا لادن مقدم باغبانی دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
میترا میرعبدالباقی آفات و بیماری‌های گیاهی مرکز تحقیقات کرج
الهام مطلبی خاکشناسی استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
علی نوری علوم دامی استادیار، گروه علوم دامی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران