فرایند پذیرش مقالات

همه مقالات ارسالی در ابتدا توسط سردبیر و مدیر داخلی بررسی و پس از تایید اولیه، مقاله ارسالی برای سه داور متخصص ارسال می‌شود. اگر نظر دو داور منفی باشد، در اینجا ارزیابی مقاله به پایان رسیده و مقاله مذکور رد خواهد شد. اما چنانچه نظر حداقل دو داور مثبت باشد، فایل‌های داوری شده مقاله جهت انجام اصلاحات به نویسنده ارسال می‌گردد و نویسنده موظف است طی حداکثر 15 روز، نسخه نهایی مقاله اصلاح شده به همراه نامه جوابیه به دواران را در سایت بارگذاری نماید. نامه پذیرش اولیه پس از بررسی نهایی داوران برای نویسندگان صادر خواهد شد. پس از انجام این مرحله مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد و با تایید نهایی توسط اعضای هیات تحریریه، منتشر خواهد شد. کل این فرایند یعنی از ارسال مقاله تا ارسال نامه پذیرش یا عدم پذیرش مقاله، حدود 5 تا 6 ماه زمان نیاز دارد.