راهنمای نویسندگان

 

 الف- شرایط کلی

 1- مقاله مستند به نتایج پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

 2- مقاله قبلاً یا به طور همزمان(تا اعلام نظر نهایی این مجله) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

 3- هیئت تحریریه حق قبول، رد و یا ویرایش ادبی مقالات را دارد.

 4- به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشکالات اساسی احتمالی، توصیه می‌گردد که نویسندگان قبل از ارسال مقاله برای درج در این مجله، آن را به نظر استاد راهنما یا دو نفر از همکاران مجرب خود برسانند.

 5- مسئولیت صحت مطالب ارائه شده در مقالات به عهده نویسندگان است و باید در صفحه تعهد به امضاء نویسنده مسئول(مبنی بر اطلاع از وضعیت مقاله برای چاپ در مجله) رسیده باشد.

 6- فایل کامل مقاله، برگ شناسه و فرم تعهدنامه، بعلاوه فایل Word جداول و فایل Excel شکل‌ها(به صورت اصل و نه عکس) ارسال گردد.

 7- مقاله باید بصورت همزمان از هر دو طریق سامانه الکترونیکی مجله به نشانی http://journals.iau-garmsar.ac.ir biology

و ایمیل agriculture.biology.journal@gmail.com ارسال گردد.

8-بدیهی است بعد از پذیرش مقاله، تغییر نام و عنوان نویسندگان به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .

 

 ب- مشخصات بخش‌های مختلف مقالات

 1- هر مقاله حداکثر باید در 12 صفحه(قطع A4) با استفاده از نرمافزارWord 2007 و به صورت فایل دو ستونه، اندازه کاغذ(21 × 29)تنظیم شده باشد.

 2- برگ شناسه: شامل نام، نام‌خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی کامل(گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه) و شماره تلفن و آدرس ایمیل نویسنده(نویسندگان) باشد که به فارسی و انگلیسی در صفحهای جداگانه نوشته شده و در جای دیگری از مقاله آورده نشود. همچنین آدرس پست الکترونیکی نویسنده عهدهدار مکاتبات، در ذیل نام ایشان ارائه شود.

 3- عنوان مقاله: حداکثر در 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.

 4- چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله که حاوی بیان مسئله، هدف‌های پژوهش، مواد و روش کار و نتایج کلی پژوهش آن مقاله(پژوهش) باشد.

 5- کلمات کلیدی: واژه‌های مهم فارسی مقاله در ابتدای مقاله و پس از چکیده، حداکثر در 5 کلمه به ترتیب حروف الفبا آورده شوند. معادل انگلیسی آن‌ها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به همان ترتیب ذکر گردند.

 6- متن مقاله: متن مقاله در اولین صفحه مقاله پس از چکیده به صورت دو ستونه ادامه یابد. چکیده فارسی (حداقل200 کلمه و حداکثر 300 کلمه) و در یک ستون خواهند بود.

 6-1- مقدمه و کلیات: شامل تعریف مسئله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و اهداف تحقیق حاضر باشد.

6-2- فرآیند پژوهش: شامل شرح کامل مواد، روش‌ها، وسائل و طرح آزمایشی به کار گرفته شده باشد. اگر این موارد از منابع دیگر اقتباس شده باشند، ذکر اصول کلی و مأخذ آن‌ها کافی است.

 6-3- نتایج و بحث: حاوی نتایج، توضیحات علت و روابط بین آن‌ها در ایجاد نتایج حاصله و بحث‌های لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده باشد همچنین نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه شده باشد. از تکرار نتایج به صورت چندگانه(شکل، جدول و غیره..) خودداری گردد.

 7- نتیجه‌گیری کلی: در پایان فصل نتایج و بحث، نتیجه‌گیری کلی در حدود یک تا دو پاراگراف یا حدود 10 خط آورده شود.

 8- سپاسگزاری: در صورت لزوم، از تأمین‌کنندگان بودجه، امکانات و اشخاص دیگری که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، سپاسگزاری شود (حداکثر 4 خط).

 9- منابع مورد استفاده در متن: شامل کتاب‌ها، مقاله‌ها و سایر منابع معتبر علمی که مورد استفاده نویسنده قرار گرفته‌اند باشد.

الف- ارجاع به منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شود، مانند(Yuan et al, 2008)(خلیقی، 1376).

 10- منابع مورد استفاده در فهرست منابع:

 الف- منابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی باشند که به صورت کتاب، مجله علمی، پایاننامه بوده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشند. از منابع غیرقابل دسترس و منابع غیرعلمی مانند درسنامه، جزوه استفاده نشود.

 ب- فهرست منابع به وسیله شماره و به ترتیب حروف الفبای فارسی و انگلیسی مرتب شود.

 پ- نمونه‌هائی از منبع‌نویسی:

 - کتاب: نام‌خانوادگی، حرف اول نام. سال انتشار. عنوان. انتشارات. شماره صفحه(در صورت وجود چند نویسنده، مطابق نام‌خانوادگی، حرف اول نام.، نام‌خانوادگی، حرف اول نام، کامل شود).

 - مقاله علمی: نام‌خانوادگی، حرف اول نام. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان همایش، کنگره یا نشریه(در صورت چاپ در نشریات، دوره و شماره نشریه و شماره صفحه در ادامه اضافه گردد).

 - پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، حرف اول نام. سال. عنوان. مقطع تحصیلی. نام دانشگاه و دانشکده(در صورت وجود چند نویسنده، مطابق نام‌خانوادگی، حرف اول نام.، نام‌خانوادگی، حرف اول نام، کامل شود).

 11- چکیده انگلیسی(Abstract): چکیده مقاله به زبان انگلیسی ترجمه‌ی محتوای چکیده فارسی در یک صفحه و با رعایت نوع، اندازه قلم، حداقل 300 و حداکثر 400 کلمه باشد.

 

  پ- سایر نکات

 1- فرمت و قلمهای مورد استفاده:

 - فونت انگلیسی،  Times New Romanبا سایز 12 و فونت فارسی، B Lotus با سایز 14.

 - تیترها با فونت فارسی، B Lotus با سایز 14 و Bold.

 - عناوین جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها با فونت فارسی، B Lotus با سایز 12 و Bold.

 2- شکل‌ها و جدول‌ها: داده‌های محورها انگلیسی و عنوان آن‌ها فارسی و انگلیسی(دو زبانه) باشد‌، شکل‌ها و جدول‌ها اصل باشند. عناوین جدول‌ها در بالای جدول و عناوین شکل‌ها و نمودارها در زیر آنها قرارگیرد.

 3- عکسها و کارهای ترسیمی اصلی بوده و در اولین محل ممکن متن بعد از مطلب مربوطه ارائه شوند.

 4- عناوین و مطالب عکسها خوانا و در صورت لزوم دارای واحد و مقیاس باشند. شکلهای ترسیمی و به صورت اسکن شده نباشند.

 5- نتایج حاصل به قدر کافی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتایج پژوهش‌های مشابه، مورد مقایسه، بحث و نتیجهگیری واقع شوند.

 

 نشانی: گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان پژوهش، دفتر مجلات

 Email: agriculture.biology.journal@gmail.com

 تلفن: 12-34205009  (023) داخلی 221

 لطفا جهت دریافت فرم تعهدنامه و تعارض منافع مقاله روی لینک روبرو کلیک نمایید.  دریافت فایل