دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-65 

مقاله پژوهشی

1. چالش ها و راههای پیش رو برای استفاده از سوخت های زیستی و اثرات زیست محیطی آن ها

صفحه 5-14

فاطمه بیضاوی؛ عبدالکریم زارعی؛ کیارش جمشیدی گوهر ریزی


6. بررسی برخی صفات کمی گیاه دارویی ماریتیغال ( Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی و بیولوژیک

صفحه 55-64

سعید فتاحی سیاه کمری؛ خیر الله بابایی؛ علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک