دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-70 

مقاله پژوهشی

1. اثر محیط کشت و غلظت‌های مختلف هورمون NAA بر ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه دارویی اسطوخودوس

صفحه 1-11

امین باقی زاده؛ بهروز سعیدی گراغانی؛ محمدعلی وکیلی شهربابکی


4. اثر سربرداری بر ویژگی‌های جعفری آفریقایی (Tagetes erecta) تحت تیمار اسیدجیبرلیک

صفحه 43-50

مژگان شهدنژاد؛ محمدعلی بهمنیار؛ وحید اکبرپور؛ فهیمه صالحی؛ علی صالحی ساردویی