دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید بر محتوای کاتیونی دو رقم گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 5-17

فریبا خسروی نژاد؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ فواد مرادی؛ فرزانه نجفی


2. مطالعه فیلوژنتیکی جنس Rumex L. (Polygonaceae) در ایران براساس توالی ITS از DNA هسته‌ای

صفحه 13-22

سولماز شهلا؛ علی اصغر معصومی؛ سید محمد مهدی حمدی؛ ایرج مهرگان؛ طاهر نژاد ستاری


3. بازنگری در وضعیت گونه‌های جنسL. Trigonella (بخشه Bucerates Boiss.) در ایران

صفحه 23-32

فهیمه سلیم پور؛ سیده مهسا صفی الدین اردبیلی؛ فریبا شریف نیا


6. بیوسیستماتیک و فیلوژنی مولکولی (Cousinia sect. Lachnosphaerae (Asteraceae در ایران

صفحه 53-64

مژگان صادقی رشتی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژاد ستاری؛ ایرج مهرگان