دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-72 (دوره 16، شماره1، بهار1400) 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی ارقام کنجد درمرحله جوانه زنی تحت تنش شوری

صفحه 1-9

امین باقی زاده؛ علی یزدان پناه؛ محمود رستمی نژاد


5. بررسی تأثیر برخی آلاینده‌های درون ساختمان بر گیاه سانسوریا (Sansevieria trifasciata L.)

صفحه 47-61

ویدا اخوان؛ روح‌انگیز نادری؛ الهام دانائی؛ سپیده کلانه‌جاری؛ فرشته نعمت‌اللهی