دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-64 
4. مروری بر خصوصیات زیست شناسی و زیست محیطی درختچه چند منظوره هوهوبا

صفحه 37-46

امین باقی زاده؛ حسین شاهسوند حسنی؛ زهرا نبی قهفرخی


6. اثر محلول‌پاشی پیش از برداشت برخی عناصر غذایی بر رشد و گلدهی آلسترومریا رقم fuji

صفحه 55-64

الهام دانائی؛ وحید عبدوسی؛ ناصر علی پور؛ مریم گلینی؛ سعید صفری