دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-54 
2. اثر خراش دهی اسیدسولفوریک بر جوانه‌زنی بذر گل اختر

صفحه 7-14

مژگان شهداد نژاد؛ علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک؛ علیرضا خدا بخش؛ ایرج خزایی؛ سعید فتاح سیاه کمری