نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیل خان زندی، محمد رضا اثر محلول‌پاشی پلی آمین‌ها بر برخی خصوصیات کمی، کیفی و آنزیمی گل رز(Rosa Hybrids) رقم مهندسی روی بوته [دوره 10، 1.2، 1394، صفحه 25-33]
 • اسمعیلی، فرشید بررسی کاربرد کمپوست زباله شهری و خاکبرگ در پرورش گیاه آپارتمانی اسپاتی‌فیلوم (Spathiphyllum spp.) [دوره 10، 1.2، 1394، صفحه 45-50]
 • افشار، مهدی تأثیر اسیدسالیسیلیک‌ بر برخی صفات کمی، کیفی و رشد گیاه ریحان(Ocimum basilicum L.) تحت تنش شوری [دوره 10، 1.2، 1394، صفحه 35-43]

ح

 • حسین خان قندهاری، هانیه بررسی تاثیرات متقابل نگهداری گل‌های شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) و مریم (Polianthus tuberosa) بر دوام عمر، برخی خصوصیات کمی و کیفی در محلول گلجایی [دوره 10، 3.4، 1394، صفحه 29-37]

د

 • دانایی، الهام تأثیر محلول‌پاشی نمک‌های سیلیسیم بر صفات فیزیولوژیکی و آنزیمی گل رز (Rosa hybrids) رقم grand prix [دوره 10، 3.4، 1394، صفحه 13-20]
 • دانایی، الهام بررسی تاثیرات متقابل نگهداری گل‌های شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) و مریم (Polianthus tuberosa) بر دوام عمر، برخی خصوصیات کمی و کیفی در محلول گلجایی [دوره 10، 3.4، 1394، صفحه 29-37]
 • دانایی، الهام اثر محلول‌پاشی پلی آمین‌ها بر برخی خصوصیات کمی، کیفی و آنزیمی گل رز(Rosa Hybrids) رقم مهندسی روی بوته [دوره 10، 1.2، 1394، صفحه 25-33]
 • دانایی، الهام اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک در کنترل اثرات شوری Nacl بر برخی صفات کمی، کیفی و رشد گیاه جعفری(Petroselinum hortense Hoffm.) [دوره 10، 1.2، 1394، صفحه 51-60]

ر

 • رزم آور، زهره بررسی کاربرد محلول‌پاشی پیش از برداشت پلی آمین‌ها بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت گل‌های شاخه بریده رز (Rosa Hybrids) رقم grand prix [دوره 10، 3.4، 1394، صفحه 39-43]

س

 • ساکی، زهرا تأثیر محلول‌پاشی نمک‌های سیلیسیم بر صفات فیزیولوژیکی و آنزیمی گل رز (Rosa hybrids) رقم grand prix [دوره 10، 3.4، 1394، صفحه 13-20]

ش

 • شصتی، حسین بررسی تأثیر کند کننده‌های رشد گیاهی بر چمن ورزشی [دوره 10، 3.4، 1394، صفحه 5-12]
 • شصتی، حسین تمایل کشاورزان شهرستان گرمسار به تأمین مالی ترویج خصوصی [دوره 10، 1.2، 1394، صفحه 15-23]

ص

 • صبوری، محمد صادق تمایل کشاورزان شهرستان گرمسار به تأمین مالی ترویج خصوصی [دوره 10، 1.2، 1394، صفحه 15-23]

ع

 • عبدوسی، وحید اثرات اسیدجیبرلیک، اسیدسالیسیلیک و بنزیل‌آدنین در مرحله پیش و پس از برداشت بر برخی صفات فیزیولوژیکی، آنزیمی و عمر گلجایی ژربرا Gerbera jamesonii cv. sorbet [دوره 10، 3.4، 1394، صفحه 21-27]
 • علی راد، یوسف بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زرشک وحشی (Berberis integerrima) [دوره 10، 3.4، 1394، صفحه 45-54]

ل

 • لادن مقدم، علی رضا بررسی تأثیر کند کننده‌های رشد گیاهی بر چمن ورزشی [دوره 10، 3.4، 1394، صفحه 5-12]
 • لادن مقدم، علی رضا بررسی تاثیرات متقابل نگهداری گل‌های شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) و مریم (Polianthus tuberosa) بر دوام عمر، برخی خصوصیات کمی و کیفی در محلول گلجایی [دوره 10، 3.4، 1394، صفحه 29-37]
 • لادن مقدم، علی رضا بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زرشک وحشی (Berberis integerrima) [دوره 10، 3.4، 1394، صفحه 45-54]
 • لادن مقدم، علی رضا تأثیر اسیدسالیسیلیک‌ بر برخی صفات کمی، کیفی و رشد گیاه ریحان(Ocimum basilicum L.) تحت تنش شوری [دوره 10، 1.2، 1394، صفحه 35-43]

م

 • مطلبی، الهام تأثیر بسترهای کشت مختلف بر رشد رویشی گیاه زینتی گازانیا(Gazania splendes) [دوره 10، 1.2، 1394، صفحه 5-13]

ن

 • نیک مرام، حمید رضا بررسی کاربرد کمپوست زباله شهری و خاکبرگ در پرورش گیاه آپارتمانی اسپاتی‌فیلوم (Spathiphyllum spp.) [دوره 10، 1.2، 1394، صفحه 45-50]