نمایه نویسندگان

آ

 • آوند فقیه، آرمان بررسی کارایی روش اخلال در جفتگیری برای کنترل خسارت کرم خوشه‌خوار انگورLobesia botrana(Denis & Schiffermüller) (Lep:Tortricidae)، بوسیله دو محصول تجاری در باغ‌های انگور استان قزوین [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 35-44]

ا

 • اخوان مرکزی، ویدا بررسی توان گیاه پالایی سدم گونه acre در محیط آلوده به فلزات سنگین سرب و کادمیم و با کاربرد اسیدهیومیک [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 25-32]
 • اسلامی، سید علی رضا بررسی بیان نسبی ژن‌های THCAS،CBDAS،PT و OLS در مسیر بیوسنتزی کانابینوئیدها در شاهدانه (Cannabis sativa L.) تحت تأثیر الیسیتور و سنجش متابولیت‌های مرتبط با آن [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 13-23]

ب

 • بدرقه، علی تاثیر ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی ومیزان کلروفیل گیاه توت فرنگی [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 15-22]
 • بدرقه، علی بررسی نقش عوامل تاثیرگذار بر توانایی زنان روستایی در مدیریت ریسک در واحدهای مرغداری [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 5-14]

پ

 • پورنامداری، الهام بررسی تأثیر محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی، بر خصوصیات کیفی میوه‌ی انار رقم ملس تبریزی (Punica granatum cv. malas tabrizi) [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 53-60]

خ

 • خرسندی، هادی ارزیابی مقاومت چند رقم تجارتی و لاین امید‌‌بخش گندم دیم نسبت به آفت شته‌ سبز‌ گندم (Sitobion avenae (F.)‌) در شرایط سردسیری [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 33-41]

ر

 • روانبخش، مریم ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت میوه خیار در ارقام محلی و تجاری [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 45-54]
 • روستائی، مظفر ارزیابی مقاومت چند رقم تجارتی و لاین امید‌‌بخش گندم دیم نسبت به آفت شته‌ سبز‌ گندم (Sitobion avenae (F.)‌) در شرایط سردسیری [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 33-41]

س

 • سلطان، کیوان بررسی بیان نسبی ژن‌های THCAS،CBDAS،PT و OLS در مسیر بیوسنتزی کانابینوئیدها در شاهدانه (Cannabis sativa L.) تحت تأثیر الیسیتور و سنجش متابولیت‌های مرتبط با آن [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 13-23]

ش

 • شاهی، پریسا بررسی تأثیر محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی، بر خصوصیات کیفی میوه‌ی انار رقم ملس تبریزی (Punica granatum cv. malas tabrizi) [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 53-60]
 • شهسواری، رضا بررسی کارایی روش اخلال در جفتگیری برای کنترل خسارت کرم خوشه‌خوار انگورLobesia botrana(Denis & Schiffermüller) (Lep:Tortricidae)، بوسیله دو محصول تجاری در باغ‌های انگور استان قزوین [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 35-44]

ع

 • عبدوسی، وحید اثر کاربرد غلظت‌های مختلف متیل‌جاسمونات در پس از برداشت بر صفات کمی، کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک خوشه‌ای(Dianthus caryophyllus) رقم tessino [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 55-62]
 • عبدوسی، وحید بررسی توان گیاه پالایی سدم گونه acre در محیط آلوده به فلزات سنگین سرب و کادمیم و با کاربرد اسیدهیومیک [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 25-32]
 • عبدوسی، وحید بررسی تأثیر محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی، بر خصوصیات کیفی میوه‌ی انار رقم ملس تبریزی (Punica granatum cv. malas tabrizi) [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 53-60]
 • عزیزی نیا، شیوا ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت میوه خیار در ارقام محلی و تجاری [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 45-54]

ف

 • فرهنگی، سید وحید بررسی کارایی روش اخلال در جفتگیری برای کنترل خسارت کرم خوشه‌خوار انگورLobesia botrana(Denis & Schiffermüller) (Lep:Tortricidae)، بوسیله دو محصول تجاری در باغ‌های انگور استان قزوین [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 35-44]
 • فرهنگی، سید وحید ارزیابی مقاومت چند رقم تجارتی و لاین امید‌‌بخش گندم دیم نسبت به آفت شته‌ سبز‌ گندم (Sitobion avenae (F.)‌) در شرایط سردسیری [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 33-41]

ق

 • قرالی، بابک بررسی کارایی روش اخلال در جفتگیری برای کنترل خسارت کرم خوشه‌خوار انگورLobesia botrana(Denis & Schiffermüller) (Lep:Tortricidae)، بوسیله دو محصول تجاری در باغ‌های انگور استان قزوین [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 35-44]

ک

 • کلاته جاری، سپیده پایش آلودگی مس روی چند گونه‌ درختی فضای سبز کارخانه ملی مس و شهرک مسکونی سرچشمه [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 43-52]

ل

 • لطفی، محمود ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت میوه خیار در ارقام محلی و تجاری [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 45-54]

م

 • مشهدی اکبر بوجار، مسعود پایش آلودگی مس روی چند گونه‌ درختی فضای سبز کارخانه ملی مس و شهرک مسکونی سرچشمه [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 43-52]
 • مطلبی، الهام تاثیر ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی ومیزان کلروفیل گیاه توت فرنگی [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 15-22]
 • مطلبی، الهام اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های آهکی شمال گرمسار [دوره 11، 1.2، 1395، صفحه 5-12]
 • مغاره، مریم اثر کاربرد غلظت‌های مختلف متیل‌جاسمونات در پس از برداشت بر صفات کمی، کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک خوشه‌ای(Dianthus caryophyllus) رقم tessino [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 55-62]

ن

 • نجفی، متانت بررسی اثر متقابل شاخص‌های کنترل کیفی سموم و کیفیت آب [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 23-34]
 • نوری، حسین بررسی اثر متقابل شاخص‌های کنترل کیفی سموم و کیفیت آب [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 23-34]

ه

ی

 • یوسفی، فریبا تاثیر ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی ومیزان کلروفیل گیاه توت فرنگی [دوره 11، 3.4، 1395، صفحه 15-22]