نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، عباس استفاده از شبکه عصبی، شاخص پایداری خاکدانه‌ها و شکل‌های شیمیایی مس و روی در برآورد غلظت این عناصر در یک گیاه مرتعی [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 5-15]
 • اردکانی، محمد رضا برسی تاثیر همزیستی میکور یزایی کاربرد ورمی کمپوست و چای کمپوست بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی نعناع صحرایی(mentha spicata L .) [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 57-66]
 • اردکانی، محمد رضا بررسی تأثیر همزیستی میکوریزایی و کاربرد کودهای آلی مختلف بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی زولنگ (Eryngium caeruleum) [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 37-44]
 • ارده، محمد جواد بررسی کارآیی زنبورهای پارازیتوئید سفید بالک‌های خیار گلخانه‏‌ای [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 11-20]
 • اسفند یاری، مهرداد اثر اسید هیومیک و کلات آهن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه مرزه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 31-40]
 • اسفند یاری، مهرداد کاربرد مدل مقدماتی جبری برای تشکیل خاک [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 21-30]
 • اسفندیاری، مهرداد استفاده از شبکه عصبی، شاخص پایداری خاکدانه‌ها و شکل‌های شیمیایی مس و روی در برآورد غلظت این عناصر در یک گیاه مرتعی [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 5-15]
 • اکبری، مهدی بررسی انتقال کادمیوم در ستون خاک آهکی توسط نمک‌های مختلف محلول در آب آبیاری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 21-26]

ب

 • باقریان لمراسکی، حسن مروری بر تحقیقات انجام شده بر گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica L.)) [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 65-77]
 • باقریان لمراسکی، حسن مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.) [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]
 • باقریان لمراسکی، حسن اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گیاه سیر ((Allium sativum L. در شرق استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 25-32]
 • بدرقه، علی تحلیل عوامل و راهبردهای تقویت تولید ملی در بخش کشاورزی و شیلات [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 53-58]
 • بدرقه، علی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک در استان قم از دیدگاه کارشناسان کشاورزی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 45-58]
 • بنی عامری، ولی الله بررسی کارآیی زنبورهای پارازیتوئید سفید بالک‌های خیار گلخانه‏‌ای [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 11-20]

پ

 • پژم، فاطمه آبشارهای پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن در سیگنالینگ و تکامل رشد گیاه [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • پژم، فاطمه مکانیسم الگو دهی مریستم ساقه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 41-48]

ح

 • حسینی فر، نرگس اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک، سیلیکات پتاسیم و الیسیتور قارچی در شرایط تنش شوری بر گیاه همیشه ‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 59-66]
 • حکیمی، لیلا پاسخ فیزیولوژیکی نهال‌های برگ نو(Ligustrum vulgare) تحت تنش سرب و کادمیم [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 33-45]

خ

 • خانمیرزایی فرد، علی بررسی انتقال کادمیوم در ستون خاک آهکی توسط نمک‌های مختلف محلول در آب آبیاری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 21-26]
 • خدامی، مهرداد بررسی سه نوع بستر کشت و غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر ریشه‌زایی قلمه سخت ریشه‌زای زیتون رقم کنسروالیا [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 27-34]
 • خسرو پور، اسماعیل پاسخ فیزیولوژیکی نهال‌های برگ نو(Ligustrum vulgare) تحت تنش سرب و کادمیم [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 33-45]
 • خلیلی، محمود اثر اسید هیومیک و کلات آهن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه مرزه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 31-40]

د

 • داودی، عباس بررسی تأثیر دو قارچکش جدید بلیس و کولیس در کنترل شیمیایی سفیدک سطحی هلو و شلیل [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 35-42]

ر

 • رضایی، علی رضا شبیه‌سازی اثر باکتری‌های محرک رشد بر ذرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 5-14]
 • رضوان بیدختی، شهرام مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.) [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]

ز

 • زرین نیا، وحید اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک، سیلیکات پتاسیم و الیسیتور قارچی در شرایط تنش شوری بر گیاه همیشه ‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 59-66]

س

 • سروری، سوفیا مروری بر تحقیقات انجام شده بر گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica L.)) [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 65-77]
 • سروری، سوفیا مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.) [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]
 • سروری، سوفیا اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گیاه سیر ((Allium sativum L. در شرق استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 25-32]
 • سلطانی، فاطمه تاثیر محلول‌پاشی گلوتامین، اسید سیتریک و اسید مالیک بر شاخص‌های رشد و کیفیت و مورفولوژی گیاه شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 47-58]

ع

 • عبدوسی، وحید ارزیابی برخی صفات کمی وکیفی گل رز (Rosa Hybrids) رقم black magic با محلول پاشی پیش از برداشت اسید سیتریک و اسید نالیک [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 49-56]
 • عبدوسی، وحید اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک، سیلیکات پتاسیم و الیسیتور قارچی در شرایط تنش شوری بر گیاه همیشه ‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 59-66]
 • علائی بخش، صدیقه اثر اسید هیومیک و کلات آهن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه مرزه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 31-40]
 • علائی بخش، صدیقه کاربرد مدل مقدماتی جبری برای تشکیل خاک [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 21-30]
 • علوی، سید وحید بررسی تأثیر دو قارچکش جدید بلیس و کولیس در کنترل شیمیایی سفیدک سطحی هلو و شلیل [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 35-42]

غ

 • غفاری، نگار اثر محلول‌پاشی روی و اسید هیومیک بر فیزیولوژی رشد و اجزای اسانس گیاه بادرنجبویه(Melissa officinalis) [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 23-31]
 • غفوریان، علی شبیه‌سازی اثر باکتری‌های محرک رشد بر ذرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 5-14]

ف

 • فرجی، شهرام بررسی کارآیی زنبورهای پارازیتوئید سفید بالک‌های خیار گلخانه‏‌ای [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 11-20]
 • فرجی، ندا بررسی ارزش تاکسونومیکی صفات مورفولوژیک در مقایسه با صفات میکرومورفولوژیک دانه گرده در تائید جایگاه تاکسونومیکی جنس Polygonatum در ایران [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 59-64]

ق

 • قاضی جهانی، نوشین تاثیر محلول‌پاشی گلوتامین، اسید سیتریک و اسید مالیک بر شاخص‌های رشد و کیفیت و مورفولوژی گیاه شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 47-58]

ک

 • کوزه گر کالجی، مصطفی برسی تاثیر همزیستی میکور یزایی کاربرد ورمی کمپوست و چای کمپوست بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی نعناع صحرایی(mentha spicata L .) [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 57-66]
 • کوزه گر کالجی، مصطفی بررسی تأثیر همزیستی میکوریزایی و کاربرد کودهای آلی مختلف بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی زولنگ (Eryngium caeruleum) [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 37-44]

ل

 • لادن مقدم، علی رضا تاثیر کاربرد اسیدهیومیک، اوره و اوره با پوشش گوگردی بر خصوصیات کمی، کیفی و فعالیت آنزیمی گیاه شنبلیله(Trigonella fenum-gracum) [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 17-21]
 • لادن مقدم، علی رضا بررسی سه نوع بستر کشت و غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر ریشه‌زایی قلمه سخت ریشه‌زای زیتون رقم کنسروالیا [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 27-34]
 • لادن مقدم، علی رضا بررسی کاربرد اسیدهیومیک، اوره و اوره با پوشش گوگردی بر خصوصیات رشدی گیاه شنبلیله [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 15-20]

م

 • مبلغی، جمیله تاثیر کاربرد اسیدهیومیک، اوره و اوره با پوشش گوگردی بر خصوصیات کمی، کیفی و فعالیت آنزیمی گیاه شنبلیله(Trigonella fenum-gracum) [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 17-21]
 • مبلغی، جمیله بررسی کاربرد اسیدهیومیک، اوره و اوره با پوشش گوگردی بر خصوصیات رشدی گیاه شنبلیله [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 15-20]
 • متینی زاده، محمد پاسخ فیزیولوژیکی نهال‌های برگ نو(Ligustrum vulgare) تحت تنش سرب و کادمیم [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 33-45]
 • محمدی ترکاشوند، علی استفاده از شبکه عصبی، شاخص پایداری خاکدانه‌ها و شکل‌های شیمیایی مس و روی در برآورد غلظت این عناصر در یک گیاه مرتعی [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 5-15]
 • میری، سید مهدی تأثیر اکسین‌های IAA، IBA و NAA بر ریشه‌زایی درون شیشه‌ای پایه‌های M.9 و M.26 سیب [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 15-24]
 • میراخورلی، طاهره آبشارهای پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن در سیگنالینگ و تکامل رشد گیاه [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • میراخورلی، طاهره مکانیسم الگو دهی مریستم ساقه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 41-48]
 • مرادی، پژمان اثر محلول‌پاشی روی و اسید هیومیک بر فیزیولوژی رشد و اجزای اسانس گیاه بادرنجبویه(Melissa officinalis) [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 23-31]
 • مرادی، پژمان اثر اسید هیومیک و کلات آهن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه مرزه [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 31-40]
 • مرعشی علی آبادی، مریم استفاده از شبکه عصبی، شاخص پایداری خاکدانه‌ها و شکل‌های شیمیایی مس و روی در برآورد غلظت این عناصر در یک گیاه مرتعی [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 5-15]
 • مسعود سینکی، جعفر مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.) [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]
 • مطلبی، الهام اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های رسی استان کردستان [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 5-10]
 • مظهری، محبوبه بررسی انتقال کادمیوم در ستون خاک آهکی توسط نمک‌های مختلف محلول در آب آبیاری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 21-26]
 • مقدم، محمد مروری بر تحقیقات انجام شده بر گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica L.)) [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 65-77]
 • ملک نیا، سامان بررسی انتقال کادمیوم در ستون خاک آهکی توسط نمک‌های مختلف محلول در آب آبیاری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 21-26]

ن

 • ناعمی، ابراهیم اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گیاه سیر ((Allium sativum L. در شرق استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 25-32]
 • نژاد علی، معصومه شبیه‌سازی اثر باکتری‌های محرک رشد بر ذرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 5-14]
 • نوری امام زاده، علی مقایسه اثرات دو گیاه آویشن و میخک با محرک رشد در جیره غذایی بر صفات تولیدی جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 4، 1396، صفحه 33-36]

ه

 • هادوی، ابراهیم تاثیر محلول‌پاشی گلوتامین، اسید سیتریک و اسید مالیک بر شاخص‌های رشد و کیفیت و مورفولوژی گیاه شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra [دوره 12، شماره 3، 1396، صفحه 47-58]
 • هاشمی مقدم، حمید مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.) [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]

ی

 • یوسفی، فریبا اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های رسی استان کردستان [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 5-10]