تاثیر غلظت‌های متفاوت بنزیل‌آدنین بر رشد و گلدهی گیاه بنت‌القنسول(Euphorbia pulcherrima)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار، گروه علوم باغی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بنت‌القنسول یکی از زیباترین و پرطرفدارترین گل‌های گلدانی در جهان (خصوصاً در ایام کریسمس) است که به تازگی توانسته در بازارهای جهانی جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص دهد. حفظ رنگیزه‌های آنتوسیانینی از فاکتورهای اساسی در تعیین کیفیت گیاه بنت‌القنسول است. همچنین پرورش و نگهداری به همراه حفظ کیفیت و ماندگاری بالا این گیاه، از اهمیت زیادی در صنعت پرورش گیاهان زینتی برخوردار است. به همین منظور آزمایشی جهت بررسی تاثیر چهار سطح بنزیل‌آدنین (صفر، 30، 60 و 90 میلی‌گرم در لیتر) بر خصوصیات کمی و کیفی گل گلدانی بنت‌القنسول رقم Christmas Eve صورت گرفت. آزمایش در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با 3 تکرار و هر تکرار حاوی 3 واحد آزمایشی در گلخانه تجاری واقع در گلزار پاکدشت، در سال 1392 انجام شد. نتایج نشان داد محلول‌پاشی با سطوح مختلف بنزیل‌آدنین بطور معنی‌داری وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، ارتفاع گیاه، تعداد کل برگ و براکته رنگی، کلروفیل کل برگ، آنتوسیانین براکته و فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز را افزایش و تعداد براکته رنگی را کاهش داد، اما تاثیر در غلظت 30 میلی‌گرم در لیتر بنزیل‌آدنین بیشتر بود. نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که تیمار بنزیل‌آدنین 30 میلی‌گرم در لیتر بهترین تاثیر را بر خصوصیات کمی و کیفی بنت‌القنسول رقم Christmas Eve نسبت به شاهد و سایر تیمارها داشت.

کلیدواژه‌ها


منابع
1) خلیقی، ا. 1374. گلکاری و پرورش گیاهان زینتی ایران. انتشارات روزبهان تهران. 392 صفحه.

2) خندان‌میرکوهی، ع ا.، واعظ‌ موسوی، س ر.، خلیقی، ا و. ر ا، نادری. 1397. مدیریت رشد و گل‌دهی شمعدانی معمولی(Pelargonium hortorum) در فضای رشد محدود باغ شیشه‌ای(تراریوم). دوره 32، شماره 4. ص 580-567.

4) صالحی‌ساردویی، ع و. م، حسن‌پور اصیل. 1394. اثر اسید جیبرلیک و بنزیلآدنین بر رنگدانههای فتوسنتزی گل آپارتمانی آرالیای دروغین در شرایط آبیاری میست. همایش بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی.
5) لاهوتی، م.، زارع حسن‌آبادی، م و. ر، احمدیان. 1386. بیوشیمی و فیزیولوژی هورمون‌های گیاهی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
6) قاسمی‌قهساره، م و. م، کافی. 1386. گلکاری علمی  عملی. انتشارات گلین. 335 صفحه.
7) Arnon, D I. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in vulgaris. Plant Physiol. 24(1):1–15.
8) Celicel, F G. and M S, Reid. 2002. Postharvest handling of stock(Matthiola incana), Hort. Sci. 37: 144-147.
 
9) Dole, J M. and F H, Wilkins. 1999. Floriculture, principles and species, Prentice Hal, 613p.
10) Janowska, B. 2014. Effect of benzyladenine on flower and leaf yield of Calla lily (Zantedeschia spreng). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20: 633-637.
11) Janowska, B., Schroeter-Zakrzewska, A. and M, Rybus-Zając. 2009. Effect of benzyladenine and gibbrellic acid on the growth and flowering of Anemone coronaria L. ‘Sylphide’. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Horticulture, 12(2): 08.
12) Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., and Rybus-Zajac M. 2012. Content of chloroplast pigments and saccharides in leaves of poppy anemone (Anemone coronaria L.)’ sylphide’ after application of Benzyladenine and Gibberlic acid. Nauka Przyroda Technologie, 6: 3-44.
13) Meng, X. and Wang, X. 2004. Relation of flower development and anthocyanin accumulation in Gerbera hybride. Hort. Sci. Biotech. 79: 131-137.
14) Redman, R.S., Freeman, S., Elifton, D.R., Morre, D.J., Brown, G and R.J. Rodringuez., 1999. Biochemical analysis of plant protection afforded by a non pathogenic endophytic mutant of Colletotrichum magna. Plant Physiol., 119: 795-804.
15) Situma M N., Mwangi M. and R M S, MulWa. 2015. Effects of benzyl adenine and gibberellic acid pretreatments on dormancy release, flowering time and multiplication of oriental lily (Lilium longiflorum) bulbs. Journal of Applied Horticulture, 17(1): 26-30.