اثر محلول‌پاشی پیش از برداشت برخی عناصر غذایی بر رشد و گلدهی آلسترومریا رقم fuji

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 استادیار گروه باغبانی ،واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 کار شناسی ارشد ، گروه علوم باغبانی واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار ، ایران

4 کار شناسی ارشد ، گروه علوم باغبانی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار ، ایران

5 کارشناسی ارشد، گروه حشره شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر محلول‌پاشی نانوکلات آهن، پتاسیم، روی و کلسیم روی گل آلسترومریا، آزمایشی به صورت طرح آماری کاملاً تصادفی با 13 تیمار، سه تکرار و هر تکرار حاوی پنج گیاه و در مجموع 195 گلدان انجام گردید. تیمارها شامل نانوکلات آهن، پتاسیم، روی و کلسیم هر کدام با سه سطح 10 و 20، 40 میلی‌گرم در لیتر و گلدان بدون محلول‌پاشی بعنوان شاهد در نظر گرفته شد. محلول‌پاشی سه مرتبه بصورت ده روز در میان در پایه‌های یکسان انجام گردید. نمونه‌بردای و سنجش صفات کمی و کیفی گیاه مانند وزن تر و خشک گل، آنتوسیانین گلبرگ، کلروفیل کل، آهن، پتاسیم، روی و کلسیم برگ و ماندگاری گل روی بوته، یک هفته پس از آخرین محلول‌پاشی یعنی زمانی که یک یا دو گل روی خوشه باز شد، ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تیمار نانوکلات آهن 40 میلی‌گرم در لیتر بیشترین تاثیر را در بهبود صفات مورد ارزیابی مانند وزن تر و خشک گل، آنتوسیانین گلبرگ، کلروفیل کل برگ، آهن برگ و ماندگاری گل روی بوته داشت و تیمار نانوکلات کلسیم 40 میلی‌گرم در لیتر بیشترین تاثیر را در بهبود کلسیم برگ، تیمار نانوکلات پتاسیم 40 میلی‌گرم در لیتر بیشترین تاثیر را در بهبود پتاسیم برگ و تیمار نانوکلات روی 40 میلی‌گرم در لیتر بیشترین تاثیر را در بهبود روی برگ داشتند. همچنین تیمار Nano Ch Ca 40ppm با 9/15 روز، بیشترین و تیمار Control با 2/9 روز، کمترین ماندگاری گل روی بوته را داشتند. نتایج آماری بیانگر معنی‌داری اکثریت صفات در سطح 1 درصد و آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ در سطح 5 درصد بود. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان بیان نمود که محلول‌پاشی پیش از برداشت نانوکلات آهن، نانوکلات پتاسیم، نانوکلات روی و نانوکلات کلسیم موجب بهبود صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و ماندگاری گل روی بوته در گل آلسترومریا رقم fuji گردید.

کلیدواژه‌ها