تأثیر سطوح بـور و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای زمستانه در منطقه قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.

2 بخش تحقیقات آبخیزداری و بهره‌وری منابع خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران

چکیده

بور و روی به‌عنوان دو عنصر غذایی ضروری و کم‌مصرف نقش‌های مهم در کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی ایفا می‌نمایند. به‌منظور تأثیر عناصر بور و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا طرحی تحقیقاتی در قالب آزمایشات فاکتوریل در پایه بلوک‌های کامل تصادفی بر روی دو رقم کلزا (Regent *Cobra و SLMO46)، سه سطح بـور: صفر، 15 و 30 کیلوگرم اسید بوریک در هکتار (B0،B15،B30) و سه سطح روی: صفر، 25 و 50 کیلوگرم سولفات روی در هکتار (Zn0،Zn25،Zn50 ) در ایستگاه اسماعیل‌‌آباد قزوین اجرا شد. صفات موردمطالعه شامل ارتفاع گیاه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، درصد روغن، عملکرد روغن و عملکرد دانه بود. نتایج داده‌ها نشان داد که در رقم Cobra*Regent بیشترین میزان عملکرد دانه و روغن با تیمار B15 (15 کیلوگرم اسید بوریک در هکتار) به میزان 4027 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید. با تیمار B30 افزایش تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته با افزایش 5/9 و 2/1 درصدی نسبت به شاهد دیده شد. عملکرد روغن با کاربرد تیمارهای B15 و B30 به ترتیب 108 و 147 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد افزایش نشان داد. ارتفاع بوته با کاربرد Zn25 و Zn50 (کاربرد 25 و 50 کیلوگرم سولفات روی در هکتار) به ترتیب 97/6 و 30/6 درصد و درصد روغن به ترتیب 97/6 و 41/8 درصد نسبت به شاهد همراه بود. در رقم Cobra*Regent، بیشترین میزان عملکرد دانه با کاربرد B15 به میزان 4027 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید. در رقم SLM046 بیشترین عملکرد دانه با کاربرد B15 به میزان 4645 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در این رقم عملکرد روغن با B30 بیشترین مقدار به میزان 2170 کیلوگرم در هکتار رسید؛ بنابراین با کاربرد کودهای ریزمغذی حاوی عناصر بور و روی می‌توان تأثیر آن را در افزایش عملکرد دانه و روغن شاهد بود.

کلیدواژه‌ها