تاثیر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه‌دهی قلمه‌های چای (Camellia sinensis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آگروتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

2 کارشناس ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

گیاه چای (Camellia Sinesis L.) درختچه یا درختانی همیشه‌سبز و با عمر طولانی 100- 80 سال از تیره Theaceae است که ارتفاع آن در حالت وحشی تا 10 متر می‌رسد ولی در نمونه‌های پرورش یافته از 2 متر تجاوز نمی‌کند و چون برای برداشت محصول برگ چای همه‌ساله آن را هرس می‌کنند بلندی بوته را تا 80 سانتی‌متر نگه می‌دارند. تکثیر چای به روش قلمه متداول‌ترین شیوه ازدیاد چای برای تولید بوته‌هایی مشابه پایه مادری می‌باشد. بیشترین تاثیر بر روی ریشه‌زایی قلمه‌ها توسط اکسین‌ها گزارش شده است. بنابراین این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) هر کدام در چهار سطح (0، 1000، 2000 و 3000 میلی‌گرم در لیتر) و اثرات متقابل آنها با سه تکرار انجام شد. در پایان آزمایش صفات درصد ریشه‌زایی، تعداد ریشه، طول ریشه و درصد ماده خشک ریشه مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که در صفت درصد ریشه‌زایی، تیمار IBA 2000 + NAA 2000 در تعدار ریشه، تیمار IBA 3000 + NAA 0 طول ریشه، تیمارIBA 3000 + NAA 2000 و در درصد ماده خشک ریشه، تیمار IBA 3000 + NAA 0 بهترین نتایج را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها