بررسی اثر عصاره جلبک دریایی Ecklonia maxima بر خصوصیات کمی، کیفی و عمر پس از براشت گل لیلیوم(Lilium spp.) رقم Brunello

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران،

2 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

تحقیق حاضر جهت بررسی اثر عصاره جلبک دریایی Ecklonia maxima بر خصوصیات کمی، کیفی و عمر پس از براشت گل لیلیوم(Lilium spp.) رقم Brunello، به صورت طرح آماری کاملاً تصادفی با ۵ تیمار، ۳ تکرار و هر تکرار حاوی ۵ شاخه گل، در مجموع ۷۵ شاخه گل بریده لیلیوم اجرا شد. تیمارها شامل محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی با غلظت ۲، ۴، ۶ و ۸ میلی‌گرم در لیتر و آب مقطر بعنوان تیمار شاهد بود. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد غنچه، تعداد گل، طول غنچه، طول ساقه، قطر ساقه، تعداد برگ، ازت، پتاسیم، فسفر، آهن، کلسیم، منیزیم و عمر پس از برداشت گل‌ها بود. نتایج نشان داد که تیمار محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی ۸ میلی‌گرم در لیتر بیشترین تأثیر را بهبود صفات مورد ارزیابی مانند تعداد غنچه، طول غنچه، طول ساقه، قطر ساقه، تعداد برگ، میزان ازت، پتاسیم، آهن، منیزیم برگ و عمر پس از برداشت گل‌ها داشت و تیمار محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی ۶ میلی‌گرم در لیتر بیشترین تأثیر را بهبود صفاتی مانند میزان فسفر و کلسیم برگ داشت. تعداد گل نیز در سه غلظت ۴، ۶ و ۸ میلی‌گرم در لیتر بیشترین بود. بیشترین عمر پس از برداشت گل‌ها با 0/16 روز در محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی ۸ میلی‌گرم در لیتر و کمترین با 3/5 روز در تیمار شاهد بود.

کلیدواژه‌ها