بررسی تأثیر همزیستی میکوریزایی و کاربرد کودهای آلی مختلف بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی زولنگ (Eryngium caeruleum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایرا

2 گروه زراعت واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی ورمی­واش، ورمی کمپوست و همزیستی میکوریزایی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک زولنگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1393 در ساری اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل میکوریزا گونه Glomus moseae(صفر و 10 درصد حجمی)، ورمی کمپوست (صفر و 10 درصد حجمی) و ورمی­واش (صفر و 5/1 لیتر) بود. صفاتی از قبیل وزن خشک گل، ­ تعداد دانه در هر بوته، سطح برگ، تعداد ساقه، طول و عرض برگ و قطر گل مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد تیمارهای کود آلی و میکوریزا تأثیر معنی‌دار بر سطح برگ، وزن خشک گل و سایر صفات مورد بررسی نسبت به شاهد داشت. اثرات متقابل سه‌گانه­ نشان داد کاربرد ورمی­واش × کاربرد ورمی کمپوست × همزیستی میکوریزایی سطح برگ را نسبت به شاهد افزایش داد. نتایج این پژوهش نشان داد محلول‌پاشی ورمی­واش و کاربرد ورمی کمپوست و همزیستی میکوریزایی از طریق در دسترس قراردادن عناصر غذایی موجب افزایش اجزای عملکرد و بهبود صفات مورفولوژیک گیاه زولنگ گردید.

کلیدواژه‌ها