اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گیاه سیر ((Allium sativum L. در شرق استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشکده کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران،

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 دانشکده کشاورزی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گیاه سیر (Allium sativum L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی دهستان کلباد در سال 1391 اجرا گردید. این طرح شامل چهار فاصله بین ردیف (20، 25، 30 و 35 سانتی­متر) بود. در این آزمایش تعداد برگ در بوته، سطح برگ، وزن سوخ، قطر سوخ، تعداد سیرچه، وزن سیرچه، طول سیرچه، قطر سیرچه و عملکرد سیر اندازه­گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها حاکی از اثر معنی‌دار فاصله ردیف بر کلیه صفات مورد بررسی بود. با افزایش فاصله بین ردیف، بر کلیه صفات افزوده شد به گونه‌ای که بیشترین سطح برگ (04/105 سانتی متر مربع)، میزان وزن سوخ (41/52 گرم)، قطر سوخ (23/6 سانتی­متر)، وزن سیرچه (01/4 گرم)، طول سیرچه (56/1 سانتی­متر)، قطر سیرچه (52/0 سانتی­متر) و عملکرد گیاه (72/6 تن در هکتار) در فاصله بین ردیف 35 سانتی­متر سانتیمتر مشاهده شد و بیشترین تعداد برگ (12/9 عدد) و تعداد سیرچه (53/15) در فاصله 30 سانتیمتر مشاهده شد، و کمترین تعداد برگ (72/6)، کمترین سطح برگ (67/93 سانتی­متر مربع)، میزان وزن سوخ (67/46 گرم)، قطر سوخ (32/5 سانتیمتر)، تعداد سیرچه (22/13)، وزن سیرچه (44/3)، طول سیرچه (40/1)، قطر سیرچه (43/0) و عملکرد گیاه (82/5 تن در هکتار) در فاصله ردیف 20 سانتی­متر بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد، فاصله کشت 35 سانتیمتر بهترین فاصله کشت برای گیاه سیر است.

کلیدواژه‌ها