تاثیر محلول‌پاشی پیش از برداشت غلظت‌های مختلف نانوکلسیم و نانوسیلیسیم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی میخک خوشه‌ای(Dianthus caryophyllus) و داوودی(Chrysanthemum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

گل داوودی با نام علمی Chrysanthemum، گیاهی است از خانواده Asteraceae/Compositae و گل میخک با نام علمی Dianthus Caryophyllus، از خانواده Caryophyllaceae در ایران و جهان از ازرش اقتصادی بالایی برخوردارند. استحکام ساقه گل‌ها، اهمیت بالایی در ماندگای و بازارپسندی گل‌ها و بهبود کیفیت آنها دارد. محلول‌پاشی کودهای نانوسیلیسیم و نانوکلسیم در مرحله پیش از برداشت نقش مهمی در استحام ساقه گل‌ها دارد. در این پژوهش نانوسیلیسیم و نانوکلسیم با غلظت‌های ppm 10، 20 و 40 و شاهد(آب مقطر) در سه تکرار، طی دو مرحله محلول‌پاشی روی بوته‌ها مورد استفاده قرارگرفت. صفاتی مانند ماندگاری گل روی بوته، وزن تر، وزن خشک، سیلیسیم و کلسیم برگ، فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و فنیل‌آلانین آمونیالیاز، اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد تمام صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال 1%  معنی‌دار گردید. 

کلیدواژه‌ها