بررسی توان گیاه پالایی سدم گونه acre در محیط آلوده به فلزات سنگین سرب و کادمیم و با کاربرد اسیدهیومیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

در این تحقیق توان گیاه پالایی گیاه سدم گونه acre در محیط آلوده به فلزات سنگین سرب و کادمیم مورد بررسی قرارگرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً" تصادفی، در سه تکرار، با استفاده از، سرب در سطوح 150 و 300 mg/l، کادمیم در سطوح 5 و 10 mg/l و اسید هیومیک 100 و 200 mg/l طراحی و انجام گردید. صفاتی چون وزن تر و خشک اندام هوایی، کلروفیل، تجمع سرب و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اسید هیومیک در غلظت 200 میلی گرم بر لیتر بهترین اثرات را روی ویژگی‌های فیزیولوژیکی ازجمله وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک و تر ریشه و محتوای کلروفیل کل برگ و ویژگی‌های بیو شیمیایی از جمله محتوای پرولین ریشه و اندام هوایی و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز داشت. این تیمار قادر به کاهش اثرات تنش در گیاه شد، اما بطور قابل توجهی مشاهده گردید که اسید هیومیک تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیم را در گیاه کاهش داد، لذا این ماده جهت افزایش توان گیاه پالایی گیاه سدم گونه acre مناسب نبود. همچنین تیمار ترکیبی کلرید کادمیم 10 میلی گرم بر لیتر بهمراه نیترات سرب 300 میلی گرم بر لیتر بیشترین اثرات منفی را روی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاهان تیمار شده داشت. در این تیمار بیشترین محتوای پرولین ریشه و اندام هوایی و بیشترین فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز ریشه و اندام هوایی مشاهده شد. نتایج نشان داد که سدم گونه acreقادر به گیاه پالایی و تجمع فلزات سرب و کادمیم در خود بوده است و می‌توان از این گیاه جهت پاکسازی خاک در محیط‌های آلوده استفاده کرد.

دوره 11، شماره 1.2
شهریور 1395
صفحه 25-32
  • تاریخ دریافت: 01 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1396
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اردیبهشت 1396