برسی تاثیر همزیستی میکور یزایی کاربرد ورمی کمپوست و چای کمپوست بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی نعناع صحرایی(mentha spicata L .)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایرا

2 گروه زراعت واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران