مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران