اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های رسی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران