مروری بر تحقیقات انجام شده بر گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica L.))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 دانشکده کشاورزی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران