کلیدواژه‌ها = محلول‌پاشی
تعداد مقالات: 5
3. اثر سربرداری بر ویژگی‌های جعفری آفریقایی (Tagetes erecta) تحت تیمار اسیدجیبرلیک

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-50

مژگان شهدنژاد؛ محمدعلی بهمنیار؛ وحید اکبرپور؛ فهیمه صالحی؛ علی صالحی ساردویی