نویسنده = مرجان خیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیراسید سالیسیلیک بر ویژگی های برگ گیاه آنتوریوم تحت تنش شوری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-14

الهام مطلبی؛ زهرا اوراقی اردبیلی؛ مرجان خیری