نویسنده = منور یزدانی چماز کتی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ساختارتشریحی–تکوینی یک گونه ازبارهنگ(Plantago lanceolata L.) در دو منطقه قائمشهر و تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 25-34

گلناز تجدد؛ منور یزدانی چماز کتی؛ فرزانه حسینی