نویسنده = ������ ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر بسترهای کشت آلی بر رشد گیاه آپارتمانی اسپاتی‌فیلوم(Spathiphyllum spp.)

دوره 9، شماره 1.2، تابستان 1393، صفحه 5-10

حمید رضا نیک مرام؛ فرشید اسمعیلی