نویسنده = �������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی انتقال کادمیوم در ستون خاک آهکی توسط نمک‌های مختلف محلول در آب آبیاری

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-26

سامان ملک نیا؛ علی خانمیرزایی فرد؛ مهدی اکبری؛ محبوبه مظهری