نویسنده = �������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. کارایی محلول پاشی منابع مختلف آهن به همراه سولفات روی بر افزایش خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم احمد آقایی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 37-46

زهرا سلامت بخش؛ سید مهدی میری؛ علی خانمیرزایی فرد