داوران

از لیست اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های کشور و مراکز تحقیقاتی کشاورزی، با توجه به موضوع مقاله، به عنوان داور استفاده می‌گردد.

دکتر علیرضا لادن‌مقدم: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دکتری علوم باغبانی

دکتر محمدصادق صبوری: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر زهرا اوراقی‌اردبیلی: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دکتری زیست‌شناسی

دکتر الهام دانائی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دکتری علوم باغبانی

دکتر وحید عبدوسی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دکتری علوم باغبانی

دکتر ژینوس رستگار: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دکتری حشره‌شناسی کشاورزی

دکتر الهام مطلبی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دکتری خاکشناسی

دکتر مهدی جورابلو: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دکتری علوم و مهندسی آب

دکتر علی نوری‌امامزاده: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دکتری علوم دامی

مهندس لیلا پورقربان: مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، کارشناس‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی

دکتر افشین جعفرپور: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دکتری علوم و صنایع غذایی