تغییر عنوان مجله و مدیر مسئول

به استناد نامه شماره 64395/73/ص/98مورخ 98/10/1 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان مجله زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی به "فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران "تغییر یافت همجنین آقای دکتر علیرضا لادن مقدم به عنوان مدیر مسئول نشریه معرفی گردید.