ارتقاء امتیاز مجله

در ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی فصلنامه " زیست شناسی سلولی ومولکولی گیاهی" در اسفند ماه 96 امتیاز نشریه از 62C به 82A  ارتقاء پیدا کرد.

آدرس لینک ارزیابی سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی:      http://eval.journals.iau.ir