اخبار و اعلانات

تغییر عنوان مجله و مدیر مسئول

به استناد نامه شماره 64395/73/ص/98مورخ 98/10/1 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان مجله زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی به "فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران "تغییر یافت همجنین آقای دکتر علیرضا لادن مقدم به عنوان مدیر مسئول نشریه معرفی گردید.

مطالعه بیشتر

ارتقاء امتیاز مجله

در ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی فصلنامه " زیست شناسی سلولی ومولکولی گیاهی" در اسفند ماه 96 امتیاز نشریه از 62C به 82A  ارتقاء پیدا کرد. آدرس لینک ارزیابی سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی:      http://eval.journals.iau.ir

مطالعه بیشتر