اصول اخلاقی انتشار مقاله

- هیأت تحریریه در جلسات منظم خود، کلیه مقالات دریافتی از سیستم که (با توجه به راهنمای نویسندگان سامانه مجله تهیه شده) را بطور دقیق بررسی نموده و مقالاتی را که از نظر علمی‌ دارای نوآوری و با موضوع مجله هم‌خوانی داشته باشد را پس از جمع‌بندی نظرات، به داوران ارسال می‌نماید.

- هیات تحریریه مجله در ویرایش، حذف، اصلاح، رد یا قبول مقالات ارسالی آزاد است.

- نویسنده مسئول باید حقوق مادی و معنوی افراد، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها را محترم شمرده و حق آنها در مقالات ارسالی رعایت نماید.

- مقاله ارسالی نباید در مجله دیگری(داخلی و خارجی) چاپ شده باشد و یا همزمان ارسال گردد.