فصلنامه زیست‌شناسی سلولی و ملکولی گیاهی (BIOLOGY) - واژه نامه اختصاصی