اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا ایرانبخش

زیست شناسی استاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

iranbakhshyahoo.com
09121487477

دکتر مصطفی اسدی

سیستماتیک گیاهی استاد( موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)

assadirifr-ac.ir

دکتر سید محمد مهدی حمدی

سیستماتیک گیاهی دانشیار(دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز)

hamdiyahoo.com

دکتر مصطفی عبادی

زیست شناسی سلولی مولکولی استادیار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)

f.ebadigmail.com

دکتر حسین لاری

زیست شناسی دانشیار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد)

lariiyahoo.com

دکتر احمد مجد

زیست شناسی استاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

majdyahoo.com

دکتر طاهر نژاد ستاری

زیست شناسی- علوم گیاهی دانشیار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران)

nejadsatariyahoo.com

سردبیر

دکتر علیرضا ایرانبخش

زیست شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

iranbakhshyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر علیرضا لادن مقدم

علوم باغبانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گر مسار

dr.ladan91yahoo.com
09121789162

مدیر داخلی

دکتر الهام دانائی

علوم باغبانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

dr.edanaeeyahoo.com