اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا ایرانبخش

زیست شناسی استاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

iranbakhshyahoo.com
09121487477

دکتر مصطفی اسدی

سیستماتیک گیاهی استاد( موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)

assadirifr-ac.ir

دکتر سید محمد مهدی حمدی

سیستماتیک گیاهی دانشیار(دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز)

hamdiyahoo.com

دکتر حسین لاری

زیست شناسی دانشیار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد)

lariiyahoo.com

دکتر احمد مجد

زیست شناسی استاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

majdyahoo.com

دکتر خدایار همتی

باغبانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

kh_hemmatigau.ac.ir
0000-0001-6419-4068

دکتر اسد معصومی اصل

اصلاح نباتات -ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج

masumiaslyahoo.com
0000-0003-2737-5550

دکتر منصوره کشاورزی

پاتولوژی گیاهی دانشیار ، موسسه تحقیقات و علوم باغبانی کرج

kmansurehgmail.com
0000-0002-1192-6170

h-index: 6  

سردبیر

دکتر علیرضا ایرانبخش

زیست شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

iranbakhshyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر علیرضا لادن مقدم

علوم باغبانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گر مسار

dr.ladan91yahoo.com
09121789162

مدیر داخلی

دکتر الهام دانائی

علوم باغبانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

dr.edanaeeyahoo.com
0000-0003-2494-2011