فصلنامه زیست‌شناسی سلولی و ملکولی گیاهی (BIOLOGY) - اهداف و چشم انداز