دوره و شماره: دوره 9، شماره 1.2، شهریور 1393 
6. ارزیابی اثربخش دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری منطقه 12 بر اساس مدل پاتریک

صفحه 49-54

اسدالله نامدار علی آبادی؛ سید مهدی میر دامادی؛ مریم امیدی نجف آبادی