دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1392 

مقاله پژوهشی

1. اثر بکارگیری سلنیوم بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه سویاGlycine max L.))

صفحه 5-13

نرگس اوراقی اردبیلی؛ سارا سعادت مند؛ وحید نیکنام؛ رمضانعلی خاوری نژاد


5. بررسی فلورستیک منطقه دامنه‌های حرمه شهرستان فاریاب(استان کرمان)

صفحه 35-46

سید محمد علی وکیلی شهر بابکی؛ منصوره خدا شناس؛ محمد رشیدی