دوره و شماره: دوره 11، شماره 1.2، تابستان 1395 
5. پایش آلودگی مس روی چند گونه‌ درختی فضای سبز کارخانه ملی مس و شهرک مسکونی سرچشمه

صفحه 43-52

راضیه السادات هاشمی کشکوئی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ سپیده کلاته جاری