دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، بهمن 1396 

مقاله پژوهشی

1. شبیه‌سازی اثر باکتری‌های محرک رشد بر ذرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 5-14

علی رضا رضایی؛ معصومه نژاد علی؛ علی غفوریان