دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1396 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.)

صفحه 5-14

حسن باقریان لمراسکی؛ شهرام رضوان بیدختی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حمید هاشمی مقدم؛ سوفیا سروری


3. کاربرد مدل مقدماتی جبری برای تشکیل خاک

صفحه 21-30

صدیقه علائی بخش؛ مهرداد اسفند یاری


4. اثر اسید هیومیک و کلات آهن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه مرزه

صفحه 31-40

صدیقه علائی بخش؛ مهرداد اسفند یاری؛ محمود خلیلی؛ پژمان مرادی


5. مکانیسم الگو دهی مریستم ساقه

صفحه 41-48

طاهره میراخورلی؛ فاطمه پژم