دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1396 
3. بررسی انتقال کادمیوم در ستون خاک آهکی توسط نمک‌های مختلف محلول در آب آبیاری

صفحه 21-26

سامان ملک نیا؛ علی خانمیرزایی فرد؛ مهدی اکبری؛ محبوبه مظهری