دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-67 

مقاله پژوهشی

2. اثر نانوذرات اکسید روی و شوری روی صفات اناتومیک گیاه Datura stramonium

صفحه 11-19

آمنه وفایی مقدم؛ علیرضا ایرانبخش؛ سارا سعادتمند؛ مصطفی عبادی؛ زهرا اوراقی اردبیلی