دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-74 

مقاله پژوهشی

3. بررسی اثر نانو ذره سلنیوم بر تحمل تنش خشکی در گیاه گوجه گیلاسی(Solanum lycopersicum L. var.cerasiforme)

صفحه 27-41

علیرضا ایرانبخش؛ مریم نیسانیان؛ رحیم احمدوند؛ زهرا اوراقی اردبیلی؛ مصطفی عبادی