دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-55 
3. اثر آلاینده نفتی بر باردهی و محتوای اسیدهای آمینه قارچ Pleurotus florida (P.Kumm)

صفحه 19-30

فرزانه روشن دل؛ سارا سعادتمند؛ علیرضا ایرانبخش؛ زهرا اوراقی اردبیلی