دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-68 

مروری

1. کاربردهای لجن فاضلاب در کشاورزی

صفحه 1-9

جلال امیدی؛ سمانه عبدالمحمدی


مقاله پژوهشی

2. بررسی برهمکنش تنش خشکی با اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.)

صفحه 11-22

امین باقی زاده؛ سید محمد علی وکیلی شهربابکی؛ افسانه بیانی؛ زهرا توحیدی