دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-53 (دوره 14 شماره4، زمستان 1398) 
3. بهبود ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه سخت حنا توسط تنظیم‌کننده‌های رشد

صفحه 22-28

علی صالحی ساردویی؛ مژگان شهدادنژاد؛ فاطمه خورشیدی‌جرجندی